~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
BM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM080B@MBZa8BWWW@M@@@WB0088WMM@W@WWBW@@M@@MM@@@@@@@@@@@@@@@@W@@WW@WWWWWWWWWWWBW
B@BBBBBBBWWBWWWWWWWWWWBaZZZZ8BWZ2S2a2a8000008aar :ZZirXZSZ0WWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0000000000000008B
WMBBWWWWWWWWWWWWWWWWW@0aZZZZZ2Z00aaZXX8BB8ZS;ZMa:2ZZ,,irr28aa8BBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0BBBBBBBB00000B
WMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@B88ZZ8ZZZ0B88BWW@MM@;.X@MB0W8808XSZa: ,7X2Z00Z0BBWWWWWBBBBBBWWWWWBBBB0BBBB000B
WMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMB808ZZaaZ80BWZXi.,SMM@MM00BBWBWWWWB8XXB02;78ZaZZBWWWWWWWWWW@WBZaSSXXSSZ0BBB00B
WMWWWWWWWWWWWW@@@@@W@MWZ0BZZZZZ80a    ZMMMMBWWB00ZZ8000W@B2i;2ZZZ0BBBWWWW@WB82Xrii:::i;rS0BBBB0B
WMWWWWWWWWWWWWWWWW@@@B800B00B8Z8X ;S2rXr MMMWZa2a8WBBZZZBWB8r ,Z0Z8ZZ0BWWWB8aS7;;;;;::iii;X0WBBB0W
WMWWW@@@@@@@@@WWWWWWWS20BBB80W@W; XXX:8raX :.   ,rZM@@MMMMMMB@MM@ZXSaZ88Z222aaa2SX7ri;rr7aWWBBB0W
WMWWW@@@@@@@@@@@@M@MW0Z2222SS20@MM088a0a7S7  .i:,  ;MMMMMZ;, iSWWZX7XXXX2ZZZa22SX77r7XXSB@WBBB0W
WMWW@@@@@@@@@@@@@@@@00ZZ2i;r;ir2aZa8WMM@MMMS. ;7X,  X@Z:     XBaXS2SSX77XSSSXXXXXSXXZ@WWBBBBW
WMW@@@@@@@@@@@MM@@MW2aZ2iraSrrri,;XSSZZ@MMMMM. .   .,  ;ZBr:i  2W02SaZZ8ZZZZZa2S2a2S2W@WWWWBBW
@MW@@@@@MM@@@@@@@@W8SX;.72;ii;;7Z8Z2Z00WWW@@Wr  iBMMMMW2;78X7Z ,Sa, .Z0SSaZZZaS77r7XX2aSX0M@WWWWWB@
@MW@@@@@@@@@@@@@@WBZZX.raXri;XZBMW0ZB0BB882SX; :XWMMM@MMBB0MMBXXXrrX 7Z2S222SXr;rXXX22SXZMM@WWWWWB@
@M@@@WWW@@@@@@@@W02Xi ;80ZS72BW0aa2Z8ZaZa7i,. 7SSa0W0SS2Z2808@MBaSX7aaX2XS27;;;rX2aZZaXZMMM@@@WWWW@
@MWW@@@@M@MMMMM@W277:;aZa7;7SZaS2SXSX2SX;    ,;X2Z080Z;ra;;i20MW@MMM2XSXSXXXS22aZZaXZMMM@@@@@WWW@
@M@@MMM@@M@M@@@WBar,:SaXirX2ZZaS;i;rrr:   ..  .;aaa2aZSrSZa7:ir77rrSZ7XSZZ22a2aa2S20MMM@@@@@@WWW@
@M@@@@@@@@@@@@MMMBr i2Sr72ZZZZSi.i7;,  iSa2Xrr  :7S2Z2;S0a80a:,;;r7;,7XXZZZ0BZZZaZ8@MM@@@@@@@@@WW@
@M@@@@@@@MMMMMMMM@2;S2i:r7XXX2Xiii,  rZWWBaXaZ2, :S;iX2riZZaZr,, ,;i.. 7ZZZaaZZSrBMM@@WWWWWWWWWWM
@M@@@@@MMMM@@@MMMM07r..;XXr;r7;,  ;28aSaS;XaZZ2. ,;Xi iX:,S2Z2,:;ii;;i  7XX7SaZ22MM@@@@@@@@WWWWB@
@M@@MMMM@@@@MMMMMMZ;i:;;;;;ri:,  .iSaX77rii;7;rX; . iri.iX: rS2Si,.iiiSX, ,7SSa880MMM@@@@@@@@@@@WW@
@MMMM@M@@MMMMMMMMMS,...,i;;i,,..,,iiXrirri::i7rirri  .i;,7X;irX7;irXSXS2; ,XX7X72@MM@@@@@@@@@@@@WWM
MM@@M@MMMMMMMMMMMM0, :ii:,.....:i:,i;,;r, ..;r;iXXi,  ,i.;r2Xrrr::7S282. ;2X:rWMM@@W@@@@@@@WWWWWM
MM@MMMMMMMMMMMMMMM0: ..  ....,::,,,.::...,:;i,7::i:  i.:;;2X;ii::r7r;, :Saa@MMMMM@@W@@@@@@@@WWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMai  .:::,...... ,..,.,,:,.;,.::,  :. i:iX;i, ,r7;;i :rXZMMMM@@MM@@WW@@@@@WWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX .,...,...  .  , .. . :, .:,. ,. i :r:: .;X7i,.ir:70@MM@@@MMM@@W@@@@WWM		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => Generator napisów ASCII <= === == = - - -
----------------------------------------
  dMMMMb   dMMMMMP   dMMMMMMMMb  .aMMMb 
  dMP VMP  dMP     dMP"dMP"dMP  dMP"dMP 
 dMP dMP  dMMMP    dMP dMP dMP  dMP dMP 
 dMP.aMP  dMP     dMP dMP dMP  dMP.aMP  
dMMMMP"  dMMMMMP   dMP dMP dMP  VMMMP"  
                        


wybierz czcionkę (demo czcionek)
wpisz tekst

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2022 ^^^
|
|