~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
XX7X77XX77X7X7XX777X777rr7aWMMMMM@M@SXXXr2B@Ba002aB@@W@@@@WB0080Z8B@M@8ZSr;;ZaZaaZZZ2S2ZX,SWZZZZaa28
7X777777777777777777;iX0MMMMMX0M8@2  rXBMW@@@BX:;XaZZ80BB8ZZaZ8B08WMMM@W0X iaZZZ8ZZa22;.;0ZSSSSXXX2
7X777777777777777r;iS@MMB@WMX2MMMS  :aMMM@@WZ7ii;rSZZZaaZZZZZZZ80BBWMMMMBZ: ;2ZZ88887.:ZBSr7777XXX2
77r7r777r777rrrriiaMMMB.;@MS7M@MX  ;70W0@W0Zri7XXr;2ZZ8ZaZ88ZZa22aaZa8WM@MWr ;2Z800aiX8BX7XXXXXXSS2
rXrrrrrrrrrrrriiZMMM07 0MZ XB@Z  ;XXXWMMMMBZri;XX;i72Z8888082S22SS7X22ZBWMM7 ;2800Z8aX7XSSSSSSS22a
r7rrrrrrrrr;:i0MMBXi  ;0Br ;2M: ,rXXZMMMB87, ,7X7;;;a88Z8882rSa2Xr.  :XBMriraB8SX7XXSSSSSS2222Z
r7rrrrrr;:;X8MMMr   :;7X:,;ZM ,;72ZMMW02r:  .:i:iiX88Z88082XXr7,   .r8@0aZS2XrXXXS222222aaa2Z
r7rrrrriSWMMMW7:   .i;i;,;r88 i;78MMZai     .,,:;ZZ880008ZSXS:.:i;XZ8BBWB8;;7XXXSS2a2222aaZaZ
r7rrr;iWMMBX;;,  . .,;iii:;ra2 ::XBZi   ..,,  ,i::72Z00888ZZZ08880BBB0000W2i7XXSS22aZaaaaZZZZZ
r7rrr7MM7,  ,,......,:,ii:i;aa .i.X;     ii  ...irX2Z88808000BBBBB888000B8rXXXS222aZZZZZZZZZZ
r7rriMM.  .:,:,..,,,,:i;::,XZ .;ia;:rXi.    . .:,iXS2Z0@MMM@WB0800088Z8880BBr7XXS2222aZZZZZZZaZ
r7rr;i0X ,. ,,:,..,.,.,::ii::ra. ;X8a2a88aXri. .i;i;;S0BWMMMMMMMMMMW88888800080BBr7XXXXSSS2aaZaZZZaZ
rXrr;irMX.,..,,..,..,,,,:::::i2i iXZaS2222S2S7;rSSX7ZMMMMMMMMMMMMMMMB888888000000XXXSSSSS2aaZZaaaa2Z
rXrrr;;7@r. ....,,,.,,,:::i,,:X7 :XSaS2X7Xrr7SXSa2r8MM@MMMMMMW@MMMMMM@000000000087XXXXSXXXSS2S22222Z
r77rrrr;SB;.......,,,::::::::,i;,,;X2XXXXXrrSS2aa;rMMWWMMMMM@@MMMMMMMMMWBB080B8BZ;XXXXXXXXXXSS22222a
rXr7rrr7r2Br......,,,,::,:::i:::,iir2XX2aZSXS2ZaXiZM@B@MMMMMMMM87i  SB0BWB8808BSrXXSSXXXXXSS2S2222Z
rXr77r7r7rS07,,......,,:::iiii:,..:i7XXa8W8S222ria@@WWMMM@@8S,     ;BWB0888B77XSSSSSSXXXSS22222a
rX777777777X8Si::...,::i:::ii:i:,:X,:rrSS8@B8X;,rBWBBBW@2::       8ZBB00Ba;XXSSSSSSSSSSSSSSSSa
7X7777r77777XZar:.,,,,iii::iii::::M2rXX772B08XS28B0000B8Z    ...  ZZ8W00877XXXXSSSSSSXXSSSXXX2
7Xr777777777X7SZSi,...:ii,:,,:::::MMS7r;ira2SZZ880B80BZZZ,   ... ,:. 288B0B87XS2SXXXXSSXXXXXXXXXXS
rX777777777777XX2ZX, .:,,,,,,,:.r0WBS7;:,72XaZZ0BBBB0802S7.  .. . rZ2Z00BWSXXXSSXXXXXXXXXXXX777X
rXrr77r7777rr77XXSZZr,.,,::,:,:: BZSB0S7;i;aS2a2Z0BWB08Z2XSX:  ..,.r2SSa8BBWBSSXXXXXXXXXXXXX77777X
r7rrrrrrrrrrrr77XXS28X:,:.::,.,.,MZr2B0Xr;;XZ2aZ0WBB0Za2SSSSS7,....,7ZS7XS8BBB822XXSXXXXXXXXXXXXXXXX
r7;r;;;rr;rrrr777XXXSZ7:,...,,. 0MZ:;a0827;78a8BWWBBZaaa2XXXS22;,..iX;  .;8WW8X2SXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;r;;;;;;;;;r;rrr77XXXSZX:,   ZM@X:,7aaaSr7aS0BB0BB8Z8ZSX777;i:...,. .. ,2aSZXX2SXXXXXXXXXXXXXXX7X		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => Generator napisów ASCII <= === == = - - -
----------------------------------------
          |"|      ___   #  ___   
   ===     _|_|_     /_\ `*  # <_*_>   
  (o o)     (o o)     (o o)   # (o o)   
ooO--(_)--Ooo-ooO--(_)--Ooo-ooO--(_)--Ooo--8---(_)--Ooo-


wybierz czcionkę (demo czcionek)
wpisz tekst

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2022 ^^^
|
|