~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
XS77XSX2a22XSSXXXXSSXX;;7XS2ZZZXr;iX2Zaaa2XXSX28ZaZZa22Z8808ZZaXXZaaa2Sri;X77SaZZXX7;rX2r7X2SXXXSSX2
XaXXX2ZZ8B002a2a80008BZaSa8ZBZ82r;raBW8a0878WZ2WWaBBBZaB0BBWZ88aXZ80Z8ZXi7r7Sa8@ZX7rrXXXr7222a2aZZ8Z
2aS7rrXaZZaaSXX;;X7ii7280Z00a2S7;i7Z0ZZSa07Z0ZS282Za2Za8ZXZ8aZ2aSX22ZSa7ii;S2a082ri7X7;rX7rXXXXa0ZXa
S222SS2X7ri::      7Z8@008XiiXaZSZaaXXZZaZ888aSX82XZZZ080ZZSSSXZ7aXii72ZB0ZS7XZZ0ZZZZaZZ2a2SX7a
SS7X2Za2SX, :7a808Z2Xi  70W008rXSSSSZ8XXS8BZWZ2ZaSXZZSaB8ZB080XZSXXaZr;i72ZZZZ8WZZ80ZZZa8ZaaZSXaaZ
XXrr7XS22r:;0MMMMMMMMM@@Br 7ZBMB0ZZXSaXXZ02088ZaZZSa8Z82aZ8808ZSaSSS207r7Z0080B02i    ,r7XSS22Z
;;:ir2aZS;XMMMW088082:.i8M@r rZWWBaXXZ7S2ZS0Z08ZZ2Za22822ZBZ0aSrrXZSX00Z20BBBa;  .:i;;i,  .i7rrS
r;r2Z00ZX;WM@0ZZZ8Zi   XMM@X .S0W08ZS777X2aZZZSXXSSZ8ZZZZ88Z227iXZaa0B000ZS .S0ZWMM@MMMM87 .7XXS
2Za88BBaiXM@8ZZZZZX ,,. 0MMMB; rZ0@B8aX7r2222SXZZXSZ2aaaZaZa2SXSSaZZ08ZZ: rBMZi S0BB0WMMMBii7XSa
aB000WB2:SMB888ZaZi ::0@,.8M@WWM8 X8W@@0aSXSXZBaaZaZZZaZZaZ8aXXrrX08ZBB0r SMMMr   ;B8Z80WMM0:72S2
8W8Z000a:7MW88ZaZ0r :;XX,XW@WWWWMB.XWMMMZZaa2aa28Z8ZZZaZZaaZSrXX2ZBWM8S: Z@MM@Z ,,. 20aZZZWM@;;2aZ
ZZZZ8BB8i,@M08ZZa08..i. 7@@W0BB@MMS Z@MMM8SXS2ZaaSaa8a28a7XZ77X2WMMMWX.XMMWW@WZ.;MX,. X0ZZZZ8W@X:XZZ
2ZZB0BWBX XM@B8ZZZWa ,2MMWB8BB@@Ma ;WMMW82X2ZSSZSSaZ8aX2aSaXSZBMMMB7.aMM0BBWW@7 ;;i.,ZZZZZZZWM7,X80
2ZS80BWWZi aM@0ZZZ0WZZ@M@BB80BWWWW. i0MMW027Za22ZXZaaaZrSZSZaS0MMMMS iMM@B80WWMB, ,, XBa2Z8Z0@W:iaB0
2aXX7Z@@WZ: X@MW888Z0WB00880BWWW0; ;Z@M@ZSSZaZZS72Z2SXZZaa22X8B@@WX W@WW0Z0WWMWr .SWZZaZ88W@7 X8B0
aaSSSS20WW0i .ZMM@WBB0080BBW@W0S: :iaWM@0aS8aZ2S7ZaZZXX2ZarSS0@@@Br 7WWWWB80BWMMBBBZZZaZ0W@S ;Z00B
2ZS7XXSaBBWWS, .XZB@MM@@WWB8Z7:  :;iaB@WBZZZ28SXZZZZa8XSZa2Xa8WB0a;  XBWWB0880BBBZaZaaZB@Wr :aBBZ8
2Z27Xr7X2ZZB@02r, .i77XXX;;r :;7;;iiX8WB22ZZa22Z2SZ2SZZZ0Zaa2800Z7:i. i20BWWBB0BB0000W@WS. ;8BB8aZ
X27r2S7rXXXXZ0WWB82X;;iiiir2288ZSri;;XZ88Z22Z22227rXa7SZ2aSSa2ZB8Sr:;r: ,.:SZ0BB@@@MBB02i iaBBB8Z22
2aXXSXXZSSSS22a22ZWW@M@WBBWMMMM@a7ri:S8082aX22SSZSSSX7XSSZaXa2a882r,:.,aaXi:.:;ii:i;:. ,X0@@8Z8aS7S
a8a222a8ZZ2X2SX7a2aSZZZBWW@MMM@BS2S:iSZZ2Sa222ZZ0BZaZaaaSSaa222a0X:rSr7MMM@822X7X7;7S28BWBWB2XXXXXSa
2ZZZ8B8Z22SSSXXXZZ2a2XS2aZZZB@BZ282XS2822ZSaZZ8ZZ8880088ZXrXSXXaa;:7082BMMM@@MWB@MW0BBZ82SSr;r7XXX7S
Z8ZZ22rSZ2Z8a2SaXX7rXX2XXSaaZ0Z2aaZS;XZZZaSa8ZZZZZ888ZZ8B0S2a2S22X;XXS2ZBZ78088a2aZaXXXX7rXXXaaS7aZa
aZXXSaX2a822ZZ2SS7XX;7XXXa2X2B8Za8Zar2aa2aZZZZ88Z8888ZZ80W82a2aa27XSSXZ0800a2XXS2XX2ZaSSaXS2aXS28ZX2
S2aaS2Xr7ZZSX2aXSa2XX7XX7X22S222222aa8Z22Z888Z88ZZZ8ZZ88Z80ZXSaaZ7a2aa2aZ082X77SX7XXS2a8ZX2S8a7Xr77X		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => KSIĘGA GOŚCI <= === == = - - -
----------------------------------------
Dodaj własny wpis


  Goshia / 17:36 22.06.2007 / (wpis 634)
  fajne obrazki :)


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  maslo maslo1337@yahoo.co.ukLodz, poland / 15:34 01.11.2006 / (wpis 16)
  Niesamowita strona !
Wielkie pozdro i szacuneczek dla autora/autorĂłw.


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  ,.,.,.,.,., / 18:55 31.10.2006 / (wpis 14)
  Ekstra stronka ;) !


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  drc / 17:04 15.08.2006 / (wpis 6)
  ......:::;::......................................................
.........;;:.....:...:..........................................!:
.........;?:...........................:..:::...................:.
.........;?:......................................................
.........:?:.:....................................................
........../;......................................................
.........:!?:::.............:...........:......:..........:.......
..........;jx/;:..:::...................:......:..................
..........;+G$$x;:............................................:...
.........::r$jjj+;:.................:.............................
.........::i$jrix?:.............::.....::..........:..:...........
.....:...:.?$$$+r/::..............................................
.....::....;$j/+/i;.:.......................:.....................
.....:.....:+Gxi!ii:..............................................
.....:.....:r$Gjr/i/:.............................................
.....:.....:/$$r$rxx;.............................................
............!j$$$rxx/:........................................:...
...........:;+/?/r++i:..::::.::...................................
...........::x;:::!+j!;!/ii/?i?..:................................
..........:..i!::::rGjxri++ix/?;..................................
............:??.:.:!$jx+jr;::::!/??!::....................:.......
.............!i::.:.!j+i!:::.:..!?!!;/i::.........................
.............:r:...::/x/!;;:::...::.::ri:..........::.............
.....:....:..:r;....:;xxri//?/?:...:..:;?!........................
..............i!......:!;::..;+/:..:...:.;!::.....................
.............://............::;/?;:.......:.:......:..........:...
.............:!i...:::.......:.::!;.:......:......................
..........:...:x:..............:.:;:/:.:..:......:................
......:.......:r:..............:.:../::?:::.......................
..........:....i!.............:;;!;?!;??!/:.......................
...............?/.............::!!?!/;?!/!!;......................
.............:.;i.............:!??/?r//?!!?;......................
...............:r:.............?/iir/xi?;!;;:.....................
..............::r;............:;rri/rjr???//:.................:...
...............:i!............::++i+Ojx/ix+!:.....................
...............:?/:............:!+x+jijxj+ir;..:..................
.....:........:.;r::........:..::;xrx/xxrxr?:...:.............:...
..........:::...:i:............:.:/xiix+rrr?:.......:......:......
................:i;..............:;+xrrj/?/!:.....................
................:/!.........:.....:xrrr+??/?!:....................
..............:..?/........:::....:xrrix/r/!::.:..................
..:...........:..;r:......;/?::::.:x//i+ri/!;:..:.................
................::i:....::ii?:;:::;xxrxx!ri/!:.:..................
................::i;....:!xi/!;:.:;++xxx???!;.....................
................::??::..:/+xx??;:.!++++i/i?!;.....................
..............:..:!i:...:ii/rri!:.!j++jrii!;:....::......:........
..............:..:;r:...:?ririr!::?jj++irxxi!:....................
..............:...:r:...::iirrr//;ij$++irxi/;:.........:..........
..:..:.......::...:i;...::/+irx++rrj+++iixri::.....::....::...:...
.............:....://::::?+xxj++xxixjj+ixxi?:.....................
.............;.:...!i:.::??ii/r$$+rr++x/ri/;:.....................
............!x./?..;i:.::??!?;:i/rxrxjri//?;:.....................
...........:!+:ri;::x;:::!/;?::///!xxjxxr?!::.....................
.........::/xjjOixr;r?:::;?;;:;/i?/Grjir/?!::......:..............
........:.:!$jOjx@Qir+/::;?!;;/ix/r@j$r///!::.....................
.......:::?xjG$GjG@Oj+x;;??i/r+Gjx$k+jii/!;:......................
....:.:::?j$@QO$$$jO$+j!!irxi$j$+$@@xxi/?!::...:..................
....:::;ir$$$$G+$GjjO$+x$jxj$j++x+@@$+/??!:.............:.........
...:.;/x+$j$+jj$O$+x$@Qji/jjxrx+j$OO$x!!!::.......................
....?+$jjGG$j$GjGjjx+jO+i/+$+$GOGGOGjr;:;;:.......................
...:j@OQj$G$G$x$jj++i+jGjxGGGGjjGj$$++?::::...............:.......
...:GQ@Q$$OQGGj$+$+jxjGGG$jO$xGjj$$$$+i/..........................
....rOOjG$$jx$GG+G+j$$$+GO$O$+GO+j$jGi+i:.........................
...::iGjr;::;jrjjG+j$jxjOj$$GGG$$O$G$++r:::.......................
....:??!??ixxj+j++++$+xj@$j$+j$$O@$$$$jx/::.......................
..::.!jxxrrrr/+j$GGG+x+G@j$xj+$G$Gjx$Gjrr??:......................
.....:;!?!;;::;r+GGjx+jGO$$jjx$$$$GGj$$jxr++;:....................
.........::::.:?GGGjxx+jQ$jjj+$$$$GOG$G$$rrjx/;:.:........:.......
..:..........::?GQrx+jjj$$x++$$$$$$$Ojrjj$x+jrx;;;!?/!;...........
.........:...::/$OjOOOGGG$+$+$$$$jjjGGjj$OGGGij++xxi+ir?:.........
.............:;j$OGOG$j+GOOGGGGGOGOGGOOjjOOGGx+$GQ$r+Gr//:;:......
.............:?+OOGj+OQGjQjxjGOj++jjxxx$j+jGG+rGiGQGOOr/?i//!:....
.............:/+G$++jGQO+j$rijO@Qjx$jjjjGjxxxxrGr/?rj$r;!;!!!!....
.............;xQ$+$QrjjOj$$xrrOGQ@O+$GGGGGG$j+rjj/!:?;i;::::;:::..
..........:../GGOG$$G$x+OOOjxrrjj$$GOG$GGGOGGGG$Ori::::;:::::::;:.
.............iGG$/+$G$jxjGGj+ri$$jjjGQ@QO+j$$xGGGj/;:...::::..:::.
...........::rGG$j+jOGjjjxx$+ri++$+++$$$OOG+rrx$GGx/:.......:.:.:.
............:i$xO$jjOOOOGriG+xrxG+xxrj+r+jGG$jx++jxr;.........:...
.....:.......;/$OGG$GGG$$j$Q$xr$GGkk@@QQQOG$jxj+++jjr;:::.::......
.............::jO$OO$j$$++$Qj++$x$k@QOGGQ@@QGjrrxrx+jxi??::.......
............::x@kOGOQGOj+x$QG$xjjG@QGxj++GQQkkQ$rriix+iiri!:......
........::::;jQQk@O$$GG+xOQ$j+jjj$$x?;xjrj$kKKE@$j//riiiri/;:.....
.........:;?r$OQ@@+;:r$r$GG/$$$i;;::::i+++r/j@E@O$/::;;!!??!......
........?ixjGGGQ$?.:/G$$$x!:$O$x::....!+$r/:.;/xOG/::::::::.......
.......?GG$+rii/:.:?$$$+?:.:;/+i:....::+$x?:.:.:;j+;:.:;...:......
..:...:jG+/:::..:.!+$$/:.....::::......rO+?:...::;j/:.i+i;....:...
...:..!$r;::......rO+i:.......:......::+Q$/:.....:ix?!x$x?........
..:.:!jx::...:...:?Qj!.:.....:.......:!QQG!:.....::xxjx+r:........
:..:?jj:.::.:.....:j@i......:........;j@$i:......::!$Gr::.........
..:!jG?...........:;Qj?....:.:.....:;jOx;:........:.!!:...........
...xGr::..........::/$+;:!;;......:?jOx:..:.........:.::..........
.:!$j::............::ijjx+ix::.:..;OOx.::::........:..:...........
.iji!:::.::..........;+OOGGG/::..:x$O/...........:::..............
:xj!!::..............:?/!/r!;....:jQi:............................
:rx?::..............:....::.:....:xGi.............................
.:.::........................:...;j+j.............................
.........................:.......iG$i:............................
.................................!G$;.............................
...:...........................:.:r!:.............................
..................................................................


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  Autor / 23:22 15.05.2006 / (wpis 1)
  Startujemy


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
« poprzednie | 1 |nastepne »

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2020 ^^^
|
|