~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
XS77XSX2a22XSSXXXXSSXX;;7XS2ZZZXr;iX2Zaaa2XXSX28ZaZZa22Z8808ZZaXXZaaa2Sri;X77SaZZXX7;rX2r7X2SXXXSSX2
XaXXX2ZZ8B002a2a80008BZaSa8ZBZ82r;[email protected]8Z
2aS7rrXaZZaaSXX;;X7ii7280Z00a2S7;i7Z0ZZSa07Z0ZS282Za2Za8ZXZ8aZ2aSX22ZSa7ii;S2a082ri7X7;rX7rXXXXa0ZXa
S222SS2X7ri::      [email protected]ZZaZZ2a2SX7a
SS7X2Za2SX, :7a808Z2Xi  70W008rXSSSSZ8XXS8BZWZ2ZaSXZZSaB8ZB080XZSXXaZr;i72ZZZZ8WZZ80ZZZa8ZaaZSXaaZ
XXrr7XS22r:;[email protected]@Br 7ZBMB0ZZXSaXXZ02088ZaZZSa8Z82aZ8808ZSaSSS207r7Z0080B02i    ,r7XSS22Z
;;:ir2aZS;XMMMW088082:[email protected] rZWWBaXXZ7S2ZS0Z08ZZ2Za22822ZBZ0aSrrXZSX00Z20BBBa;  .:i;;i,  .i7rrS
r;r2Z00ZX;[email protected]   [email protected] .S0W08ZS777X2aZZZSXXSSZ8ZZZZ88Z227iXZaa0B000ZS [email protected] .7XXS
[email protected] ,,. 0MMMB; [email protected]: rBMZi S0BB0WMMMBii7XSa
aB000WB2:SMB888ZaZi ::[email protected],[email protected] [email protected]@0aSXSXZBaaZaZZZaZZaZ8aXXrrX08ZBB0r SMMMr   ;B8Z80WMM0:72S2
8W8Z000a:7MW88ZaZ0r :;XX,[email protected]: [email protected]@Z ,,. [email protected];;2aZ
ZZZZ8BB8i,@M08ZZa08..i. [email protected]@[email protected] [email protected]@WZ.;MX,. [email protected]:XZZ
2ZZB0BWBX [email protected] ,[email protected]@Ma ;[email protected] ;;i.,ZZZZZZZWM7,X80
2ZS80BWWZi [email protected]@[email protected] i0MMW027Za22ZXZaaaZrSZSZaS0MMMMS [email protected], ,, [email protected]:iaB0
[email protected]@WZ: [email protected]; ;[email protected]@[email protected]@WX [email protected] [email protected] X8B0
aaSSSS20WW0i [email protected]@W0S: :[email protected]@@@Br [email protected] ;Z00B
2ZS7XXSaBBWWS, [email protected]@@WWB8Z7:  :;[email protected];  [email protected] :aBBZ8
[email protected], .i77XXX;;r :;7;;iiX8WB22ZZa22Z2SZ2SZZZ0Zaa2800Z7:i. [email protected] ;8BB8aZ
X27r2S7rXXXXZ0WWB82X;;iiiir2288ZSri;;XZ88Z22Z22227rXa7SZ2aSSa2ZB8Sr:;r: ,.:[email protected]@@MBB02i iaBBB8Z22
[email protected]@[email protected]:S8082aX22SSZSSSX7XSSZaXa2a882r,:.,aaXi:.:;ii:i;:. ,[email protected]@8Z8aS7S
[email protected]@BS2S:iSZZ2Sa222ZZ0BZaZaaaSSaa222a0X:[email protected];7S28BWBWB2XXXXXSa
[email protected]a;:[email protected]@[email protected];r7XXX7S
Z8ZZ22rSZ2Z8a2SaXX7rXX2XXSaaZ0Z2aaZS;XZZZaSa8ZZZZZ888ZZ8B0S2a2S22X;XXS2ZBZ78088a2aZaXXXX7rXXXaaS7aZa
aZXXSaX2a822ZZ2SS7XX;7XXXa2X2B8Za8Zar2aa2aZZZZ88Z8888ZZ80W82a2aa27XSSXZ0800a2XXS2XX2ZaSSaXS2aXS28ZX2
S2aaS2Xr7ZZSX2aXSa2XX7XX7X22S222222aa8Z22Z888Z88ZZZ8ZZ88Z80ZXSaaZ7a2aa2aZ082X77SX7XXS2a8ZX2S8a7Xr77X		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
!!!;;;;!!/!;;;;;;::::::::::.......................
;;;;;;;;;/?;;;:;::::::::::........................
;;;;;;;;;!/;;;::::::::::..........................
;;;;;;;;;;!?;::::::::::...........................
;;;;;;;;;;;?!;:::::::.............................
;;;;;;;;::;!?;:::::::.............................
;;;;;;:::::;??::::::..............................
;;;;;;::::::;/!::::...............................
;;;;;::::::::;/;::................................
;;;;::::::::::!i!::...............................
;;;::::::::::::!i!:......;ix+x/:..................
::::::::::::::::;i!:[email protected]@Qr:................
:::::::::::::::::;i?::+x!!xGiGEEQx;....:..........
:::::::::::::::::::i/x?r$$++jOEKEGr!..:;;:........
:::::::::::::.:;!!;:+rGQQQG$GQEKKk+r!;;!?!;.......
::::::::::::::;!??!i/j$OOQOOGOQKKKO$i!;!??!:......
::::::::::::::!?//?r/OOOQQOO+!+EKKEEi!!!???;:.....
::::::::::::.;?/i/[email protected][email protected]!!!!?/?!;.....
:::::::::::::!?/[email protected]/$KKKEj;!?!?//?!:....
::::::::::::;!!;[email protected]@KKEKi;!?/?/i/!;....
:::::::::::;!;;[email protected]@[email protected]?;!?/?/i/?!:...
:::::::::::;;;[email protected]@@[email protected]@kKEKEE!;!?/iiii?!;...
::::::::::;;;!/[email protected]@!;!?/irrr/?!...
::::::.::::;!/rjO$/;!!!/[email protected];;;!//rxxr/!:..
:::::..:::;!?i+$QQ+ir+OQkKKKKKKKKKQ!;;!?/irxxr/!..
::::..:::;;?/[email protected]@OKWWWWKKKKO!;;!?/irxxri?;.
:::...:::;!/[email protected]@EkEWWWWWKKKKO!;;!?//irxrr/?:
::....::;!?ixj$GGGQEKKKKKKKEKKKKKWG!;;!!?/irrrri/!
.....:::!?ir+j$$j+xGkEKEKKKEKKKKKKG!;;!!?/iirrri/?
.....::;?/r+jjj+xi/[email protected]$!;;!!??/irrrri/
....::;!?ixjjj+ri/[email protected]@x!;!!!??//irrxrr
...::;;!/ix+j+ri//[email protected]@@kkkQ+/!;;!!??//irrxxr
...:;;!?/rx++xi/?x$$$j+xi/rjjjj+r;:!;;!!??/iirrxxx
..::;!!/irx++r/?i$$$jxrii?:.:;;!;..!;;!!!?/iiix+++
.::;;!?/rx++xi?/j$jjxri/!....:?i?;.!!!!!!??//ixxx+
::;;!?/irx++r/?r$$jxii/;....:/xr/!.;!!!!!???/irx++
;;;!!/irx++xr/?+$j+i/!:....:?r+x/!.;!!!!!???/irx++

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2019 ^^^
|
|